Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΛ

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΑ ΓΕ.Λ.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στα ΓΕΛ που πρέπει να προσκομίσουν οι κηδεμόνες των

μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, από 03-09-2018 έως 10-09-2018.

 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται,

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω

δικαιολογητικά:


1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης


2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή

    του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:


α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ.

    10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄120).

         β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/

             της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των

                   ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ ή σε

    σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας

    Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ της με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018

    ΥΑ (Β΄120) περί Διπλής Φοίτησης.

δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό

    του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η

    μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.


Σημείωση: Σε περίπτωση μη αποδοχής της ηλεκτρονικής ενημέρωσης παρακαλείσθε να

επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση του σχολείου για εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσης

της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας.


Για να δείτε ένα υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ.